برنامه کنفرانس

پیش نویس برنامه کنفرانس (سالن اصلی):

 

ساعت توضیحات
8:15-9:15 نصب پوسترها
9:15-9:45 داوری پوسترها
9:45-10:00 پذیرایی
10:00-10:30 افتتاحیه، سخنرانی رئیس کنفرانس و دبیر علمی
10:30-11:00 سخنرانی
11:00-11:30 سخنرانی
11:30-12:00 سخنرانی
12:00-12:30 سخنرانی
12:30-14:00 ناهار و نماز
14:00-14:30 انتخاب پوسترهای برتر
14:30-1500 اختتامیه و تقدیر از پوسترهای برتر