برنامه کنفرانس

برنامه کنفرانس (تنظیم 5 خرداد 1397)

پوسترها بایستی مطابق کد مقاله (شماره مقاله) در محل پیش بینی شده نصب گردند.

برای یافتن کد مقاله (شماه مقاله) کلیک کنید

 

 

شروع پایان مدت  عنوان برنامه عنوان سخنرانی
8:00 8:30 0:30 نصب پوسترها (مقالات شماره 100 تا 190)  
8:30 9:00 0:30 بازدید حاضرین از پوسترها  
9:00 9:20 0:20 داوری پوسترهای بخش اول  
9:20 9:40 0:20 پذیرایی  
9:40 9:45 0:05 افتتاحیه  
9:45 9:50 0:05 اعلام برنامه دکتر پناهی  
9:50 9:55 0:05 خوشامدگویی دکتر امیدخواه  
9:55 10:00 0:05 خوشامدگویی دکتر وثوقی  
10:00 10:25 0:25 سخنرانی دکتر عبایی Aqueous conditioned synthetic chemistry, a challenge for sustainable development
10:25 10:50 0:25 سخنرانی دکتر قره یاضی Genetic engineering of crop plants reduces soil and water pollutants
10:50 11:10 0:20 پذیرایی و نصب پوسترها (مقالات شماره 200 تا 300)  
11:10 11:35 0:25 سخنرانی دکتر پادروند Removal of organic wastewaters by using of light sensitive heterogeneous systems-a radical mediated process
11:35 12:00 0:25 سخنرانی دکتر دستغیب Field application of bioremediation for cleanup of oil contamination in Iran
12:00 12:25 0:25 سخنرانی دکتر بزرگ A New Approach to Simulate Biofilm Phase Development in Porous Media
12:25 13:25 1:00 ناهار و نماز و بازدید از پوسترها  
13:25 13:45 0:20 داوری پوسترهای بخش دوم  
13:45 14:00 0:15 ارائه گواهی کنفرانس /پایان