هزینه‌های ثبت نام

  دانشجو عضو هیات علمی سایرین
مبالغ درج شده در جدول مربوط به ثبت نام بدون مقاله یا با یک مقاله است.
محدودیت در تعداد مقالات ارسالی وجود ندارد. هزینه هر مقاله بیشتر 500000 ریال است.
هزینه ثبت نام بدون تاخیر 900000 ریال 1200000 ریال 1500000 ریال
هزینه ثبت نام با تاخیر 1200000 ریال 1500000 ریال 1800000 ریال

پذیرایی بین جلسات و ناهار در هزینه ها در نظر گرفته شده است.

آخرین فرصت پرداخت وجه ثبت نام: 15 خرداد 1397

آخرین فرصت پرداخت با تاخیر وجه ثبت نام: 31 خرداد 1397