محل برگزاری کنفرانس

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران